Java-设计模式-三种工厂模式-比较区分

介绍

三大类:产品类——工厂类——客户类
工厂模式的终极目标:使客户类和产品类相互独立, 互不依赖, 实现解耦!

工厂模式分三类,从上到下逐步抽象化/接口化
1.简单工厂Simple Factory : 产品类单体系,有接口/抽象类; 工厂类无接口/抽象类
2.工厂方法Factory Method : 产品类单体系,有接口/抽象类; 工厂类有接口/抽象类
3.抽象工厂Abstract Factory : 产品类多体系,有接口/抽象类; 工厂类有接口/抽象类
	
工厂方法和抽象工厂的区别只是产品体系类别变多,使得工厂接口方法变多, 它们分界线很模糊	
故而不必纠结工厂模式类型, 只要能实现代码解耦、而且工厂类简洁、可扩展即可!

一.简单工厂Simple Factory


// 1.产品类单体系,有接口/抽象类————————————————————————————
public interface class 产品{ 
  //接口方法接口...
} 

public class 产品A implements 产品{ 
  public 产品A() { 
    ...
  }
	//接口方法实现...
}
public class 产品B implements 产品{ 
  public 产品B(){ 
    ...
  }	
	//接口方法实现...
}

// 2.工厂类无接口/抽象类————————————————————————————
public class 工厂{ 
  public 产品 get产品(int type) { 
    switch(type) {     
			case 0: 
				return new 产品A();
			case 1: 
				return new 产品B();
    } 
    return null; 
  } 
} 

// 3.客户类——————————————————————————————————————————
public class 客户{ 
  public static void main(String[] args) { 
    工厂 = new 工厂(); 
    产品 A = .get产品(0); 
    产品 B = .get产品(1);
  } 
} 

二.工厂方法Factory Method


// 1.产品类单体系,有接口/抽象类————————————————————————————
public interface class 产品{ 
  //接口方法定义...
} 

public class 产品A implements 产品{ 
  public 产品A() { 
    ...
  }
	//接口方法实现...
}
public class 产品B implements 产品{ 
  public 产品B(){ 
    ...
  } 
	//接口方法实现...
} 


// 2.工厂类有接口/抽象类————————————————————————————
public interface 工厂 { 
  产品 get产品(); 
} 
 
public class 工厂A implements 工厂{
  @Override 
  public 产品 get产品() { 
    return new 产品A(); 
  } 
} 
public class 工厂B implements 工厂{ 
  @Override 
  public 产品 get产品() {
    return new 产品B(); 
  } 
} 

// 3.客户类————————————————————————————
public class 客户{ 
  public static void main(String[] args) { 
		工厂 A = new 工厂A(); 
    产品 A = A.get产品;
		
		工厂 B = new 工厂B(); 
    产品 B = B.get产品;
  } 
} 

三.抽象工厂Abstract Factory


// 1.产品类多体系,有接口/抽象类————————————————————————————
public interface class 产品{ 
  //接口方法定义...
}
public class 产品A implements 产品{ 
  public 产品A() { 
    ...
  }
	//接口方法实现...
}
public class 产品B implements 产品{ 
  public 产品B(){ 
    ...
  } 
	//接口方法实现...
} 

public interface class 产物{ 
  //接口方法定义...
}
public class 产物A implements 产物{ 
  public 产物A() { 
    ...
  }
	//接口方法实现...
}
public class 产物B implements 产物{ 
  public 产物B(){ 
    ...
  } 
	//接口方法实现...
} 


// 2.工厂类有接口/抽象类————————————————————————————
public interface 工厂 { 
  产品 get产品(); 
  产物 get产物(); 
} 
 
public class 工厂A implements 工厂{
  @Override 
  public 产品 get产品() { 
    return new 产品A(); 
  }
	
	@Override 
  public 产物 get产物() { 
    return new 产物A(); 
  } 
} 
public class 工厂B implements 工厂{ 
  @Override 
  public 产品 get产品() {
    return new 产品B(); 
  } 
		
	@Override 
  public 产物 get产物() { 
    return new 产物B(); 
  }
} 

// 3.客户类————————————————————————————
public class 客户{ 
  public static void main(String[] args) { 
		工厂 A = new 工厂A(); 
    产品 A = A.get产品;
    产品 A = A.get产物;
		
		工厂 B = new 工厂B(); 
    产品 B = B.get产品;
    产品 B = B.get产物;
  } 
} 

简书: http://www.jianshu.com/p/945396782853
CSDN博客: http://blog.csdn.net/qq_32115439/article/details/72719312
GitHub博客:http://lioil.win/2017/05/24/Factory_Pattern.html
Coding博客:http://c.lioil.win/2017/05/24/Factory_Pattern.html